Visie op zorg en begeleiding vanuit DOEG Zorg

In onze visie, die aangeeft wie we zullen zijn en wat we willen bereiken, zijn de kernbegrippen VERTROUWEN, VERBINDING en VAKMANSCHAP leidend.

visie en missie doeg zorg

Wat doet DOEG Zorg?

foto van iemand die zorg krijgt

DOEG Zorg ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking. Deze mensen (cliënten) rekenen op ons voor wonen en werk, dagbesteding en vrije tijd, voor 24/7-zorg en begeleiding of beperkte, incidentele ondersteuning. Onze professionals zorgen voor deze ondersteuning. Indien nodig werken we samen met andere zorgaanbieders, vrijwilligersorganisaties, gemeenten en ondernemers uit de omgeving. Zodat we maatwerk kunnen bieden en bijdragen aan een zo zelfstandig mogelijk en goed leven.

Onze missie en visie

Samen werken aan goed en zo zelfstandig mogelijk leven

Samen werken aan goed en zo zelfstandig mogelijk leven

Een goed en zo zelfstandig mogelijk leven dat willen we toch allemaal. Een goed en zo zelfstandig mogelijk leven lijkt heel gewoon, maar dat is niet voor iedereen even eenvoudig. Veel mensen hebben – om wat voor reden dan ook – moeite met goed leven. Omdat ze iedere dag last hebben van beperkingen. In zichzelf, door omstandigheden, of om zich staande te houden in deze snel veranderende wereld, waarin nog maar weinig vanzelfsprekend is. Zij hebben hulp en ondersteuning nodig om goed en zo zelfstandig mogelijk te leven. DOEG Zorg kan daar bij helpen. Om zo samen te werken aan een zo zelfstandig mogelijk en goed leven van de cliënt. Dat staat bij DOEG Zorg centraal.

We gaan hierbij uit van drie uitgangspunten: het realiseren van een goed en zo zelfstandig mogelijk leven voor onze cliënten, het realiseren van mooi werk voor onze medewerkers en het realiseren van een gezonde bedrijfsvoering.

Een goed leven voor de cliënt

In onze visie vormen een goede kwaliteit van zorg en een veilige omgeving een stevige basis voor een goed leven voor onze cliënten. Bij een goed leven hoort het hebben van eigen regie, fijne mensen om je heen en betekenisvol bezig kunnen zijn. Wij organiseren wat nodig is om dit zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. Visie op zorg en begeleiding vanuit DOEG Zorg.

Wij werken vanuit de dialoog, met een open werkhouding en op basis van gelijkwaardigheid. Wij willen een steunstructuur bieden afgestemd op de mogelijkheden en behoeften van ieder individu in samenspraak met zijn netwerk. Bij iedere hulp- en ondersteuningsvraag denken we mee en kijken we naar de samenhang van alle aspecten van een goed en zo zelfstandig mogelijk leven.

Maar altijd is onze hulp erop gericht, dat iemand zoveel mogelijk zelf kan, weer zelf stappen zet. Soms grote stappen, soms hele kleine stappen. Dit wordt vastgelegd in het persoonlijk ondersteuningsplan (POP) van de cliënt. We blijven continu monitoren of dit persoonlijk ondersteuningsplan tijdig wordt geëvalueerd met de cliënt en indien van toepassing met de cliëntvertegenwoordiger. Het thema ‘actueel ondersteuningsplan’ en de kwaliteit ervan staat hoog op de agenda tijdens de bijeenkomsten met cliëntbegeleiders, teamleiders en directie. Door de aanwezigheid en geldigheid van persoonlijk plannen en het maandelijks volgen daarvan, willen we meer bewustzijn creëren als het gaat om de kwaliteit van onze ondersteuning en begeleiding.

3

Realiseren van mooi werk voor medewerkers

We streven naar een goed leven voor onze cliënten. Onze medewerkers in de teams zijn bij uitstek degenen die daar de grootste bijdrage aan kunnen leveren. We zijn ervan overtuigd, dat de tevredenheid van medewerkers een belangrijke bijdrage levert aan de tevredenheid van cliënten. Om een gezond en prettig werkklimaat te realiseren, is het van belang om van medewerkers periodiek te horen wat goed gaat en wat beter kan.

Binnen DOEG Zorg willen we werken volgens een strategie waarbij kaders zijn aangegeven waarbinnen teams zelf kunnen beslissen, waarbij een route is aangereikt om teams te helpen tot een hoger zelfsturend vermogen te komen en waarbij ondersteunende diensten de niet-zorgtaken zoveel mogelijk overnemen. Binnen DOEG Zorg is er ook aandacht voor kennisontwikkeling en professionalisering van haar medewerkers. Er is een cultuur van steeds beter worden.

We zien ook dat de dynamiek van de cliëntenpopulatie groot is, dat teams worstelen om zelfsturing van de grond te krijgen. We zien dat teams niet alleen coaching nodig hebben op het teamproces, maar dat het ook nodig is om een expert te betrekken bij complexe casuïstiek en vakinhoudelijke ontwikkeling. Hiermee wordt het team ondersteund in de ontwikkeling van de kwaliteit van zorg (zorginhoud) en het vakmanschap.

In elk team zijn honderden dagelijkse processen. We richten ons de komende jaren in eerste instantie op procesverbeteringen die het werk in de teams in de zorg gemakkelijker moeten maken, onder andere door meer duidelijkheid over bevoegdheden en regelruimte en ontzorgd worden in niet-zorgtaken, het slimmer werken met computers, een efficiënte overdracht en een opgeruimde locatie. Teams ervaren als resultaat minder verspilling, soepel lopende processen en meer werkplezier. Dit heeft direct een positief effect op een goed leven van de cliënt.

4

Gezonde bedrijfsvoering

DOEG Zorg biedt goede zorg en dat moet betaald worden. We zijn er ons ook van bewust dat daar grenzen aan zitten. Zorg moet betaalbaar zijn en blijven. Bij nieuwe activiteiten wordt altijd eerst een gedegen kosten-/batenafweging gemaakt.

Onze logistieke processen zijn bij de tijd. Onze interne én externe ketenafstemming en samenwerking optimaliseren we verder. Procesoptimalisatie is constant aanwezig en gericht op goede cliënttevredenheid en kostenbeheersing. Onze medewerkers ervaren zo weinig mogelijk administratieve lastendruk.

Samenvattend

Onze beloften:

Hier staan we voor: