Oude klachtenregeling

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Inleiding
Waar gewerkt wordt, gaan wel eens wat zaken mis. Ondanks het streven van directie en medewerkers van DOEG Zorg & Dienstverlening (verder DOEG Zorg) om kwalitatief goede zorg te leveren, kan dat ook bij DOEG Zorg voorkomen.
Behoefte aan zorg onderkennen en formuleren in zorgvragen evenals zorg verlenen, vereisen een goede samenspraak tussen de mensen die daarbij zijn betrokken. In het zorgproces staan individuele belangen van optimaal welbevinden van mensen met een verstandelijke handicap centraal. Belangen dus van degene die zorg vraagt – evenals mogelijk ook van hun ouders/ (wettelijke) vertegenwoordigers – maar ook van de mensen die de zorg verlenen. Dit kan leiden tot belangenverschillen en problemen.
Het kunnen uiten van klachten (onvrede) door cliënten – en mogelijk ook van hun ouders/ (wettelijk) vertegenwoordigers – is voor DOEG Zorg een belangrijk instrument voor verbetering van de zorg- en dienstverlening. Door goed overleg kan in veel gevallen de ontstane onvrede worden opgelost. Maar cliënten met een verstandelijke beperking vinden het niet gemakkelijk over hun onvrede te praten. De klachtenregeling is bedoeld voor cliënten die een klacht (onvrede) hebben over de behandeling/bejegening door (medewerkers van) DOEG Zorg & Dienstverlening of een verschil van mening hebben met (medewerkers van) DOEG Zorg & Dienstverlening.

Procedure
De klachtenprocedure is er in eerste instantie voor bedoeld om te komen tot een oplossing van uw klacht en herstel van de zorgrelatie. De procedure wordt door DOEG Zorg, waarbij laagdrempeligheid, onafhankelijkheid en onpartijdigheid belangrijke kernwaarden zijn, als volgt vorm gegeven:

• Cliënt heeft een probleem
   Cliënt bespreekt probleem met desbetreffende begeleider.
• Probleem opgelost?
   Einde procedure.
• Probleem niet opgelost?
   De cliënt bespreekt het probleem, indien cliënt dit wil met ondersteuning van de        cliëntvertrouwenspersoon, dan wel clientondersteuner, met de teamleider van de betreffende locatie. Wanneer zij niet tot overeenstemming komen, kan de cliënt zijn probleem met de Directeur Zorg bespreken.

Klacht indienen
Indien bovenstaande geen oplossing biedt, kan de cliënt een klacht indienen. Dit dient binnen twee weken na het laatste gesprek met de Directeur Zorg te gebeuren.
Cliënt dient klacht schriftelijk of mondeling in.

Schriftelijke klachten kunnen gestuurd worden naar:
Directie DOEG
Zuiderzeestraatweg 181
3849AE Hierden.

Ontvangen en afwikkelen van een klacht
De directie van DOEG Zorg stuurt binnen twee weken na ontvangst van de klacht een bevestiging aan de melder en geeft het verloop van de procedure weer.
De directeur van DOEG onderzoekt de klacht en komt binnen 6 weken met een schriftelijke reactie waarin de oplossing voor de klacht beschreven staat.

Mediatie
Mocht de klager niet tevreden zijn over de geboden oplossing dan kan een onafhankelijk mediator ingeschakeld worden. Deze mediator zal binnen twee weken na de oplossing ingeschakeld moeten worden. Deze mediator is voor beide partijen acceptabel en haar oordeel zal bindend zijn voor beide partijen.
Zie ook hieronder.

De Wet Kwaliteit Klachten Geschillen en Zorg (Wkkgz)
Om te voldoen aan deWkkgz is DOEG Zorg lid van Erisietsmisgegaan.nl.
Erisietsmisgegaan.nl ondersteunt en begeleid cliënten/patiënten laagdrempelig bij onvrede over de geleverde zorg. Zij bieden tevens aan zorgaanbieders hulp bij het oplossen en voorkomen van klachten.
Bij DOEG Zorg gaan we ervanuit dat we samen met de klager er in goed overleg altijd uitkomen.
Wanneer de afwikkeling van een klachtechter zeer moeizaam verloopt kan de klager na overleg met directie verwezen worden naar Erisietsmisgegaan.nl.
Bij de inzet van Erisietsmisgegaan.nl zijn kosten gemoeid, dit is waarom overleg met directie zeer wenselijk is.

Voor meer informatie over het lidmaatschap en de ondersteuning van Erisietsmisgegaan.nl kan men terecht bij de Directeur Zorg.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]