Onze visie op zorg en wonen op Nobelhof

logo nobelhof

Wat is Nobelhof?

Nobelhof is een nieuw wooninitiatief opgezet door de ouders van Splinter: Caroline en Sypko Domela Nieuwenhuis en de vader van David, Jan Rozenbroek. David en Splinter zijn twee vrienden die elkaar van jongs af aan kennen. Het thema op Nobelhof is dan ook: “wonen met vrienden”.

Nobelhof is een hoeve in Almere Oosterwold gebouwd voor vier groepen, met elk 6-7 jongvolwassen bewoners met een matige tot ernstige beperking. Elke woning heeft een royale woonkamer met woonkeuken en elke bewoner heeft zijn eigen studio. De woningen komen uit op een binnentuin, die de kleinschaligheid en het ontmoeten versterkt. Rondom de hoeve wordt een mooie grote tuin aangelegd met een schuur. Eén van de leden van het hofmeestersteam woont op de hoeve in een aparte woning en is ‘het vaste gezicht op de hoeve’.

De initiatiefnemers realiseren een eigen visie op zorg en wonen. Niet alleen de bewoners en hun ouders/mantelzorgers*, maar iedereen die op één of andere manier betrokken is bij Nobelhof onderschrijft deze visie. Een visie biedt inspiratie maar ook houvast bij verandering, of als we het even niet meer weten… Zo kunnen we onze vragen in de praktijk altijd toetsen aan onze visie.

Onze visie

Samen (is leuker dan alleen) wonen en leven op de hoeve in een geborgen, veilige huiselijke sfeer en in een groene omgeving. We staan open voor onze omgeving en leven met de seizoenen.

Persoonlijke aandacht voor elkaar. De ander ‘werkelijk zien’. Liefdevolle zorg vanuit het hart en vanuit wederkerigheid, gericht op het welzijn en de gezondheid van iedereen op de hoeve.

Vitaliteit voor iedereen en een actieve dagverrijking voor de bewoners, als een logisch gevolg van duurzaam samen wonen en samen leven op de hoeve.

Stimuleren van betrokkenheid van het sociale netwerk van de bewoner naar vermogen.

De zorg

De bewoners van Nobelhof hebben een persoonsgebonden budget gefinancierd vanuit de wet langdurige zorg (WLZ). Nobelhof werkt samen met zorgaanbieder DOEG Zorg, waarbij de bewoners exclusief de individuele en collectieve zorg inkopen, om het zorgteam optimaal te kunnen inzetten. DOEG Zorg werkt vanuit de kernbegrippen: vertrouwen, verbinding en vakmanschap en wil een goede werkgever zijn, door haar medewerkers (begeleiders) centraal te stellen; immers als de begeleider werkgeluk ervaart zal de bewoner daar direct profijt van hebben. DOEG Zorg is financieel gezond en werkt toekomstbestendig. Zij biedt 24/7-zorg geboden door goed opgeleide medewerkers, die begeleiden vanuit het hart, reflectief zijn op hun eigen gedrag en oog hebben voor sfeer en beleving. Zij sluiten volgens de visie van Nobelhof goed aan bij de wens en zorg van de bewoners en werken volgens de wettelijke eisen. Kleinschalige dagbesteding wordt op termijn op Nobelhof aangeboden.

Betrokkenheid

De betrokkenheid van ouders vinden we belangrijk. Dat zien we al terug in de opstartfase, waar veel ouders op
verschillende wijzen deeltaken voor hun rekening nemen. Er wordt een ondernemende houding gevraagd,
ieder naar eigen kunnen. Ouders zijn essentieel bij het gezamenlijk organiseren van activiteiten en het
welslagen van het wooninitiatief en hebben invloed op de gewenste cultuur en omgangsvormen. Ouders en
(zorg)medewerkers weten elkaar vanuit een positieve grondhouding te vinden. Op termijn zal ook gewerkt
gaan worden met vrijwilligers, waarvan hetzelfde gevraagd zal worden.

Medezeggenschap

De medezeggenschap loopt via het ouderbestuur van Nobelhof, waarin ook onafhankelijke leden kunnen plaatsnemen. Het bestuur kan bij besluiten de wensen en keuzes van ouders meenemen. De medezeggenschap van de medewerkers organiseert DOEG Zorg. De medezeggenschap van de bewoners willen we vormgeven in een cliëntenraad.

* ouders/mantelzorgers worden hierna ouders genoemd